اطلاعیه دانشجویان - اطلاعيه در خصوص رتبه هاي 1 و 2 در معدل كارشناسي

پيرو سوالات بسيار زياد دانشجويان محترم به اطلاع مي رساند، دانشجويان محترم رتبه ي 1 در معدل كارشناسي، اگر به هر دليل شرايط استفاده از ضريب كاهش رتبه ي كنكور خود را ندارند، اين شرايط به رتبه ي 2 قابل تفويض نمي باشد.

فراخوان بيستمين كنفرانس شيمي فيزيك ايران